How we achive our objectives

Средства за постигане на поставените цели

 • Организиране на спортни събития, демонстрации и прояви свързани с дейността на сдружението.
 • Подпомагане на проектирането, обособяването, адаптирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата свързана със спортовете на открито и туризма.
 • Организиране на семинари, срещи, конференции.
 • Осъществяване на контакти и партньорство с държавната администрация, общините, правителствени и неправителствени организации, международни организации, клубове, медии и лица, извършващи сходна дейност
 • Провеждане на курсове и обучение по спортове на открито.
 • Професионално обучение на планински водачи и инструктори по планинско колоездене.

 

 • Личния труд и усилията на членовете.
 • Членски внос.
 • Дарения и спонсорство.
 • Приходи от средства по усвояване на европейски проекти и програми.
 • Приходи от допълнителна стопанска дейност свързана с основния му предмет на дейност като организиране на състезания, курсове, обучение, спортни тренировъчни лагери и други.
 • Предоставяне на консултантски услуги.
 • Всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или не изисква лицензионен ред.

10414558_10152224120367058_6033532217389177438_n10986183_1442668016035473_6414597309719470629_n1978867_1447868745515400_8565614804904497885_n

Means of achieving the objectives of the association

 

 • Organization of sporting events, demonstrations and events related to the activity of the Association.
 • Support the design, carve, adaptation, maintenance and development of the infrastructure associated with outdoor sports and tourism.
 • Organization of seminars, meetings and conferences.
 • Making contacts and partnership with state administration, municipalities, governmental and non-governmental organizations, international organizations, clubs, media and persons performing similar activities.
 • Conducting courses and training in outdoor sports.
 • Professional training of mountain guides and mountain bike instructors.

 

 • Personal work and efforts of members.
 • Contributions.
 • Donations and sponsorship.
 • Income from funds absorption of European projects and programs.
 • Income from ancillary business related to its main activity, as organizing competitions, courses, trainings, sports training camps and others.
 • Provision of consultancy services.
 • Any other activity that is not prohibited by law or policy does not require a license.